ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយពីកីឡា

បង្កើតដោយ៖ គីម សារ៉ាយ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop