ប៉ាវស៊ីងស៊ុង

បង្កើតដោយ៖ ប៊ុន ឆត្រ្តាឡូរ៉ែន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

Game នេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​បំបាត់​ភាពអផ្សុក ឬ ការនឿយហត់ទាំងឡាយ​បន្ទាប់ពី​ការប្រកប​ការងារ ជំនួញជួញដូរ ឬ ការ​សិក្សា ។

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​