ការរចនាស្ពតពានិជ្ផកម្ម

បង្កើតដោយ៖ ផាត់ រ៉ាវីន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop