​កម្មវិធី ជំនួយ​ក្នុង​ការលក់ទំនិញ

បង្កើតដោយ៖ អាល់ហ្វីន សូកានី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការរក្សា​ទិន្នន័យ​ពីការ​សរសេរ​ដោយដៃទៅជាការ​ប្រើ Computer ។ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ងាយស្រួល​បញ្ចូល កែ និងលុប​ទិន្នន័យ​បាន​យ៉ាង​រហ័ស ។

ស្វែងយល់ពីរបៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ខ្លះ​ៗ របស់​កម្មវិធី​៖

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • ​បង្ហាញ​ពីមុខងារនៃប៊ូតុង​នីមួយៗ​ដោយ​ប្រើ​អក្សរងាយស្រូល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ។
  • អាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរប៊ូតុង ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​កម្មវិធី​នេះ ដើម្បី​ធ្វើការ បាន​យ៉ាង​រហ័ស ដោយ​គ្មាន​ការ Error
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​