អាល់ហ្វីន សូកានី

Alfin Sokany

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​កម្មវិធី ជំនួយ​ក្នុង​ការលក់ទំនិញ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការរក្សា​ទិន្នន័យ​ពីការ​សរសេរ​ដោយដៃទៅជាការ​ប្រើ Computer ។ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ងាយស្រួល​បញ្ចូល កែ និងលុប​ទិន្នន័យ​បាន​យ៉ាង​រហ័ស ។

♦ ស្វែងយល់ពីរបៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ខ្លះ​ៗ របស់​កម្មវិធី​៖

  • ប៊ូតុង​ ​ស្វែងរក​​ ​នៅពេល​ដែល​យើងចុចលើវា នោះ​វានឹង​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ File ហើយវាមានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​នៅ​ទិន្នន័យ​បាន​យ៉ាង​រហ័ស និងទាន់ចិត្ត ។
  • ប៊ូតុង កែ​បន្ថែម​ ​នៅពេល​ដែល​យើងចុចលើវា នោះ​វានឹង​កែ​បន្ថែម​របស់​ទិន្នន័យ ។
  • ប៊ូតុង ​បន្ថែម​ ​នៅពេល​ដែល​យើងចុចលើវា នោះ​វានឹង​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ ។
  • ប៊ូតុង  ​បង្ហាញ​  ​នៅពេល​ដែល​យើងចុចលើវា នោះ​វានឹង​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង ListView
  • ប៊ូតុង  ប្តូរប្រាក់ ​នៅពេល​ដែល​យើងចុចលើវា នោះ​វានឹង​ចេញ Form មួយ​សម្រាប់​យើងប្តូរប្រាក់​
  • ប៊ូតុង  លុប ​នៅពេល​ដែល​យើងចុចលើវា នោះ​វានឹង​លុប​ទិន្នន័យ​ចោល ។
  • ប៊ូតុង ​បញ្ចូល​ថ្មី​ ​នៅពេល​ដែល​យើងចុចលើវា នោះ​វានឹង លុប​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ប្រលោះកន្លែងយើងបាន​បញ្ចូល ។

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • ​បង្ហាញ​ពីមុខងារនៃប៊ូតុង​នីមួយៗ​ដោយ​ប្រើ​អក្សរងាយស្រូល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ។
  • អាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរប៊ូតុង ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​កម្មវិធី​នេះ ដើម្បី​ធ្វើការ បាន​យ៉ាង​រហ័ស ដោយ​គ្មាន​ការ Error