គេហទំព័រ Pizza Best Recipes

បង្កើតដោយ៖ រម្យ ប៊ុនថន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

- អាចមើលឃើញ ពីការផ្សព្វផ្សាយនៃ Promotion រឺ រសជាតិ Pizza ថ្មីៗ​របស់ភោជនីយដ្ឋាន

- អាចមើលឃើញ ប្រភេទ Pizza ​ដែល​អាច Order យកមកពិសាបានចិត្ត

- អាចដឹងពីប្រភព​ប្រវត្តិ​ជាក់ស្តែងរបស់​ភោជនីយដ្ឋាន

- ​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច Order Pizza យកទៅពិសាតាមគេហដ្ឋាន

Website នេះ​បង្កើត​ប្រើ Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដូចជា​៖

- Adobe Dreamweaver សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

- Adobe Photoshop សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

- ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ​និង DREAMWAVER + HTML

-  ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី WOW Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antkh.com/project/Rom%20Bunthorn/New/defualt.html