ឡុង ពន្លឺ

Long Punleu

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រ Good Leaning

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

វេបសាយនេះនិយាយអំពីការប្រមូលផ្តុំនៃមេរៀន​ដែល​មានភាព​ងាយស្រួល​ដល់អ្នកចង់​សិក្សា​បន្ថែម​ ​សារៈ​សំខាន់​គឺធ្វើ​ឲ្យ មានការ​ងាយស្រួល ស្វែងរក​នូវ​មេរៀនមួយចំនួន ដែល​ទាក់ទងទៅនឹង វេយ្យាការណ៍ ភាសា អង់គ្លេស ហើយនឹងមេរៀន​សម្រាប់​ផ្នែក​កុំព្យូទ័រ​ដូចជា ៖

- Lesson HTML

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់គេហទំព័រ៖

មានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Wow Slider, Animation in Photoshp ហើយនិងការ​ប្រើ​ប្រាស់ Style CSS ខ្លះ​ៗ ដើម្បី​លម្អ

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

·Notepad++ ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

·Adobe Photoshop ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antkh.com/project/goodlearning/