ការរចនាពីរការផ្សព្វផ្សាយនៃ​វគ្គ​សិក្សា​

បង្កើតដោយ៖ វុធ បូឬទ្ឋិ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-11-13

ពិពណ៌នាស្នាដៃ

ការ​រចនាគេហទំព័រនេះ​ត្រូវបាន​ច្នៃលើការ Design ខ្លួនឯងដោយមើល​រូបភាព​ពីInternet ​ខ្លះ​មកធ្វើកែច្នៃលើ​ការងារ​នេះ ។

បច្ចេកទេស និង Tools ​ដែល​បាន​ប្រើ​រួមមាន

Tools ដែល​ប្រើ​រួមមាន​ដូចជា ៖ Gradient Tool, Custom shape Tool, Horizonta Type Tool, Line Tool, Rectagle Tool, Stroke, Tool Bar នឹង Menu Bar មួយចំនួនទៀត ។