តិច ហុក

Tech Hok

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​កម្មវិធី​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Illustrator

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ស្នាដៃនេះ​ខ្ញុំ​បង្កើត​ទ្បើងដោយ​ផ្ទាល់​ដោយមិនមានការ copy & Past ទ្បើយ ។

​ដូចជា​ Text, Background , Logo & Product Apple សុទ្ធតែ​បង្កើត​ទ្បើយដោយការគូរ​ទាំងអស់​

រូបនេះចង់និយាយពីការបញ្ចុះ​តម្លៃ​របស់​ផលិតផល​របស់ APPLE

បច្ចេកទេស និង ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ៖

Rectangle Tool, Ellipse Tool, Pen Tool, Direct Selection, scissors Tool, ជា​ពិសេស​ Gradient, Type Tool, Line.

និង Effect មួយចំនួន​ដូចជា : Path, Pathfinder, Stylize (Drop Shadow, Round Corners, Scribble) , Pixelate.