ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត

Buth Matheareth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គម្រូគេហទំព័រ​ខ្មែរ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-10-13

គោល​បំណង ៖

គេហទំព័រនេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​បង្ហាញ និងដាក់លក់​នូវ​គម្រូគេហទំព័រជា​ច្រើន ដែល​មានសោភ័ណ្ឌភាព​ស្អាត សម្រាប់​ឲអ្នក​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​បង្កើត​គេហទំព័រ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឬ​ក្នុង​គោល​បំណង​អ្វីមួយ អាចទំនាក់ទំនង ដើម្បី​ទិញគម្រូគេហទំព័រនោះ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

គេហទំព័រនេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងជាភាសា​ខ្មែរ ដើម្បី​ឲប្រជាជន​ខ្មែរ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការអាន និងស្វែងយល់អំពីអ្វី​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវការ ទាក់ទងទៅនឹងការ​បង្កើត​គេហទំព័រ​នីមួយៗ ។ លោកអ្នក​នឹងអាច​ស្វែងរក​បាន​នូវ ៖

- ការ​បង្ហាញ​រូបភាព​នៃគម្រូគេហទំព័រ

- ការទំនាក់ទំនង ដើម្បី​ទិញគម្រូគេហទំព័រ

- ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទាក់ទងទៅនឹងគម្រូគេហទំព័រ ។

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​នីមួយៗ​មាន ៖

- ទំព័រដើម ៖ បង្ហាញ​អំពីមុខងាររបស់គេហទំព័រ និង​សេចក្តី​សង្ខេប

- សេវាកម្ម ៖ រៀបរាប់​អំពី​សេវាកម្ម នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ

- អំពីយើង ៖ សេចក្តី​លម្អិត​អំពីគេហទំព័រ និងអ្នក​បង្កើត​គេហទំព័រ

- រូបភាព ៖ លោកអ្នក​អាច​បង្ហាញ​គម្រូគេហទំព័រជា​ច្រើន ក្នុង​ទំព័រនេះ

- ទំនាក់ទំនង ៖ ទីតាំងរបស់ពួកយើង ក៏​ដូចជា​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា ៖

- NetBeans IDE 8.0: សម្រាប់​សរសេរ​កូដ ដើម្បី​បង្កើត​គេហទំហ័រ

- Adobe Photoshop CS6: សម្រាប់​រចនា Logo ក្នុង​គេហទំព័រ

- ភាសា HTML និង CSS: សម្រាប់​បង្កើត និងរចនាគេហទំព័រ​ទាំងមូល​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង៖