វណ្ណា ណារ៉ែន

Vanna Naren

មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) -ITC

​កម្មវិធី​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​អេឡិចត្រូនិច​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.Net Beginning

នេះជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការបិទបើកចរន្តអគ្គិសនីនៅ​ក្នុង​គេហដ្ឋានដោយ​ធ្វើការ​បញ្ជាពី Computer ។ ក្នុង​នោះដែរអ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ម៉ោង​ឱ្យ​កម្មវិធី​នេះ​ធ្វើការ​បិទ ឬ បើក ទៅលើ​កន្លែងណាមួយដោយខ្លួនឯង ។ ហើយអ្នក​ក៏​អាចធ្វើ ការផ្លាស់ប្តូរភាសាបានផងដែរ ។