រចនារូប​ទូរសព្ទ​័ iphone

បង្កើតដោយ៖ សន ពិសិដ្ឋ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ការរចនារូប​ទូរសព្ទ​័ iphone ជាមួយនឹង​រូបឆ្កែចចក

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​៖

មាន​ដូចជា​ ៖  Pen Tool, Shape Tool, Type tool, Eye candy 7, Brush tool, Effects &

Add photos.