លី មុនីចន្ទ័

Ly Monichan

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

អ្នករាំ​នៅលើ​អាកាស

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​ក្នុង​ការងារ​នេះ​ផងដែរ​គ្រប់​ផ្នែក នៃរូប​ដូចជា​៖  រូបលំហអាកាស រូបព្រះច័ន្ទ រូបពពក រូបមនុស្សរាំ និង រូបបាស ត្រូវបាន​បង្កើត​ដោយខ្លួនឯង

 ​បច្ចេកវិទ្យា​និង Tools ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​៖

​ត្រូវបាន​ប្រើ​ប្រាស់ Tool ​ដូចជា​៖  Brush Tool, Shape Tool, Polygonal Lasso Tool, Gradient Tool, Burn Tool, Dodge Tool និងមានការ​បន្ថែម Tool ផ្សេងទៀត​រួមជាមួយ Effect ​ផងដែរ ។