ភី សុផាន់ណា

Phy Sophanna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

រចនា​ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម រូប​កាវ502

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

  • ​ការងារ នេះ ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Photoshop CS3 ដោយមាន​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ Tools ដូចជា sahpe Tools,Elliptical Tools, និង មានក្រាហ្វិក មួយចំនួនទៀត ឯ រូចប្រអប់វិញគឺ design ដោយខ្លួនឯង​ផ្ទាល់ ។