រចនា​ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម រូប​កាវ502

បង្កើតដោយ៖ ភី សុផាន់ណា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop