ឡី កូវខី

Ley Kov Khey

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ការរចនាទេសភាពពេលព្រលឹម

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ស្នាដៃនេះ​ខ្ញុំ​បាទបាន​ចម្លង​យកចេញពី​រូបភាព​ដែល​ខ្ញុំ​បានទៅលេងនៅប៉ៃលិនជាមួយគ្រួសាររបស់​ខ្ញុំ​

​ចំណែក​រូប ឡាន យន្តហោះ ចាប និងមនុស្សដើរ ​ខ្ញុំ​បាទបានដកស្រង់ចេញពី Internet

ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចកទេសនេះ​ខ្ញុំ​ត្រូវពឹងលើ Layer និង Shape ​នីមួយៗ​

បច្ចេកទេសនិង Tools ដែល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ប្រើ​៖

​ត្រូវបាន​ប្រើ​ប្រាស់​ More Tool, Marquse Tool, Lasso Tool, Selction Tool, Brush Tool, Eraser Tool,

Pen Tool, និង​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកទេស Eraser Tool ​បន្ថែម​ទៅលើ Layer និង Shape មួយចំនួន​ផងដែរ ។