ទ្រី វ៉ន

Try Vorn

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

Calculator

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

 

កិច្ចការរបស់​ខ្ញុំ​នេះ​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត​អំពី Code ​ដែល​ទាក់ទងនឹង Calculator ដោយមានការ​ជ្រើសរើស Operator (+, -, *, /, %) មួយយកមក​ប្រើ​ប្រាស់​ដែល​វាមាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក Users .ដោយគ្រាន់​ជ្រើសរើស​លេខ​ Main Menu ​ណាមួយ ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​សញ្ញា​សម្រាប់​យកទៅគណនា ។

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក http://www.mediafire.com/download/j02qx96d7obzky8/Calculator.rar