អេង អ៊ុំ

Eng Oum

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Auto CAD 2005

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

Introduction

AutoCAD គឺជា​កម្មវិធី​មួយ (application) សម្រាប់​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ Aided Design ​កម្មវិធី ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​បង្កើត​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ ។ AutoCAD អាចជួយយើងធ្វើ​ការងារ​បាន​ច្រើន ដូចជា គូរ អាគារ ផលិតផល ទីធ្លា វាលលំហរ ដោយមិនចាំបាច់​ធ្វើការ​គូរដោយ​ប្រើ​ដៃ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ