យូ គីមស៊ា

You Kim Sea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

គេហទំព័រ​ដែល​មានអ្នកចូលមើល​ច្រើន​ជាងគេ​ទាំង១០ នៅ​កម្ពុជា​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

​ទាញយក​អត្ថបទ