ទីវ ឈុន

Tieu Chhun

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការលុប​កម្មវិធី​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី Your Uninstaller

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

Your Uninstaller ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការលុប​កម្មវិធី​ចេញពី​កុំព្យូទ័រ​ដែល Windows ​មិនអាច​លុបបាន (តាមរយៈ “Windows Add or Remove programs” ឬ “Programs and Features”) ។

​ទាញយក​អត្ថបទទាំងស្រង់

​ទាញយក​កម្មវិធី​