ទី សុភី

Ty Sophy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Global health

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ៖

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

· អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង ទៅនិងសុខភាពប្រចាំ​ថ្ងៃ​

·  អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង ព៏តមានសុខភាព

· ជា​ពិសេស Website មួយនេះអាច​ឲ្យ​យើង ដឹងពី​ព័ត៌មាន​លអ្អិតអំពីបុរស និងស្រ្តី ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

· Adobe Dreamweaver CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

· Adobe Photoshop CS6 សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

· ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ និង HTML+DREAMWAVER ដើម្បី​បង្កើត​

· ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Sothink javascript  ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា ។

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​ http://antkh.com/project/Cambodia%20health/