ការរចនាមនុស្សទឹកកក

បង្កើតដោយ៖ ហាក់ យូឡុង
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

មនុស្សទឹកកក  ​ដើមឈើ ផ្ទះ កាដូ ប៉េកប៉ោង គឺ​ត្រូវបាន​រចនាឡើងដោយខ្លួនឯងដោយមានការយក​គំរូ​តាម Internet ​ខ្លះ

បចេ្ចកទេស និងTool ​ដែល​ប្រើ​៖

មានការប្រីប្រាស់ Tool ​ដូចជា​ Shape Tool, Pen Tool, Brush Tool និងមានការបន្តែម Tool ផ្សេងៗ ទៀត រួមជាមួយ Effects ​ផងដែរ​