ការរចនារូប​ទូរសព្ទ Iphone

បង្កើតដោយ៖ ស្រ៊ុន សាន់ឌី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ការគូររូប Iphone ព្រមទាំង Background

បច្ចេកទេស និង Tools ដែល​បាន​ប្រើ​៖

- Main Tools៖Rectangle tool, Rounded rectangle tool, Ellipse tool, Gradient tool…

- Other Tools៖  Horizontal tool, Blur tool, Brush tool and Polygonal lasso tool….

- Main Effects: Gradient overlay, Color overlay…..

 

- Others: Outer glow….