ពិធីបុណ្យ​ក្នុង​ព្រះពុទ្ធសាសនា

បង្កើតដោយ៖ ទុយ វឌ្ឍី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

ចុចនៅត្រង់នេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ http://www.antkh.com/project/Bun_in_Buddha/