ស ម៉ាយូរ៉ា

Sor Mayoura

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​កម្មវិធី​សំណួរ ចម្លើយ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

គឺជា​កម្មវិធី​ល្បងប្រាជ្ញា​ដែល​លោកអ្នក​អាចឆ្លើយទៅនឹង​សំណួរ​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ ហើយ​សំណួរ​នឹងត្រូវ​រៀបចំ​ទៅតាម​ការ​ជ្រើសរើស​របស់​លោកអ្នក ដោយលោកអាចឆ្លើយម្តង ៥ សំណួរ រួចមើល​លទ្ធផល​នៃការឆ្លើយ ឬ ឆ្លើយ ១០, ១៥ ឬ​៣០ សំណួរ​ទើបមើល​លទ្ធផល​ក៏​បាន ។

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

ភាសា C#

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​