សយ សុខអាង

soy sokang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sachak Asia Development Institute -SADI

Sokang Phone Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត​៖

 

គេហទំព័រនេះ បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​លក់​នូវ​ទូរសព្ទ​ដៃ​គ្រប់​ប្រភេទ​៖

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់គេហទំព័រ៖

·   អាច​ស្វែងរក​ផលិតផល​តាមរយៈ​ឈ្មោះ​

·   អាច​ស្វែងរក​ផលិតផល​តាមរយៈ​ចន្លោះ​តម្លៃ​ណាមួយ​

·   អាច Comment ​ទៅលើ​ផលិតផល​ណាមួយ​

·   អាច​ឲ្យ​អតិថិជន Order ទំនិញបាន

·អាច​ឲ្យ​ Admin ​បន្ថែម​ផលិតផល​ថ្មី លុប កែប្រែ​ផលិតផល​

·  អាច​ឲ្យ​ Admin ប្តូ Account name Account password

·   អាច View មើល Comment និង Customer order

·អាច tick (P) ​ទៅលើ​ ​ផលិតផល​ដែល​គេបាន

​បច្ចេកវិទ្យា​ប្រើ​ប្រាស់​៖

·  Adobe Dreamwaver

·  Adobe Photoshop

·   PHP language

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង http://www.antkh.com/project/Phone_shop/index.php