សឿង តុលា

Soeung Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

គេហទំព័រ ហាងលក់ឡាន

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

ពិពណ៌នាអំពីស្នាដៃ៖

Website នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទៅលើ​ផលិតផល​រថយន្ត ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

· អាច​ស្វែងរក​នូវ​ព័ត៌មាន​

· Admin ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​គេហទំព័រ​ទាំងមូល​

បច្ចេកទេស ដែល​ប្រើ​៖

· PHP (PHP Language)

· Adobe Dreamweaver CS3

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ http://antkh.com/project/soeung%20Tola%20carshop/curvee/