កាន វិឆ័យ

Kan Vichhai

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

PhoneGuessing

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-06-16

ពិពណ៌​នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះគឺធ្វើឡើង​សម្រប​់ទាយលេខទូរស័ព្ទអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ថាតើលេខនឹងល្អ ឬ​មិនល្អ

​សារៈ​ប្រយោជន៍នៃ​កម្មវិធី​

  •  ​ ដើម្បី​ចូលកម្មវីធីបានយើងត្រូវ​ធ្វើការ​ log in ជាមួយ username = vichai និង password =1234
  •  ​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​  ដើម្បី​ជំនួយដល់ការ​ជ្រើសរើស​លេខ​ទូរសព្ទ​ និងជួយ​ឲ្យ​យើងដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង មានហុងស៊ុយ​យ៉ាង​ដូចម្ដេចដែរ
  • លេខទូរស័ព្ទត្រូវ​បញ្ចូល​ចំនួន9-10ខ្ទង់
  • មានfunction about me ដើម្បី​ដឹងអំពីព័ត៏មាន​របស់អ្នក​បង្កើត​កម្មវិធី​

បច្ចេកទេស​ប្រើ​

  • ភាសា C++ Programing
  • Dev C++

→ ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង