ជា សុជាតិ

Chea Socheat

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Calendar V1.0

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

​លក្ខណៈ​ពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍របស់​កម្មវិធី Calendar V1.0

  • អាច​ស្វែងរក​ថ្ងៃ ក្នុង​ខែនិង​ឆ្នាំ​
  • ​បង្ហាញ​ប្រតិទិនគ្រប់​ឆ្នាំ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​
  • អាច​បង្ហាញ ប្រតិទិនទាំង ១២ ខែ ក្នុង​ឆ្នាំ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​
  • អាច Print ចេញពី​កម្មវិធី តាមរយៈ notepad របស់ computer
  • អាចយក​ទិន្នន័យ​ពី notepad បោះពុម្ព​ទៅតាម​តម្រូវ​ការ
  • មាន​សមត្ថភាព​បញ្ជា​ឲ្យ​ម៉ាស៊ីនដំណើការ Media Player ​តាមរយៈ​ការ​កំណត់​នៅ​ក្នុង Command Prompt របស់ម៉ាស៊ីន

បច្ចេកទេសនិង​កម្មវិធី​ប្រើ​ប្រាស់​

  • ​កម្មវិធី CodeBlocks V10.5
  • ភាសា C++

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​