ផេង តុលា

Pheng Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Anachak Advertisement

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

គោល​បំណង​៖

គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត​ Website Anachak Advertisement នេះគឺ ដើម្បី​​ឲ្យ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំងឡាយអាច ផ្សព្វផ្សាយ ទំនិញ​ក្នុង​ការ ទិញ លក់ ផលិតផល​ផ្សេងៗ​ រឺផ្សព្វផ្សាយ​ការងារ​ទាំងឡាយ ដោយឥតគិតថ្លៃ និង​គ្មាន​ដែន​កំណត់ ។ ចំពោះអ្នកចូលទស្សនាវិញគឺ មាន​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ផលិតផល ដែល​ពួកគេ​ត្រូវការ រឺការ​ស្វែងរក​ការងារ តាម​តម្រូវ​ការរបស់​ពួកគេ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • Admin: អ្នក​គ្រប់គ្រង​ Website​ទាំងមូល​
  • Users: អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​​ទាំងអស់​ដែល​បានចុះ​ឈ្មោះ​គឺ អាចធ្វើ​ការផ្សព្វ ផ្សាយ ដើម្បី លក់ រឺទិញ​ផលិតផល​អ្វីមួយ រឺផ្សព្វផ្សាយ​ការងារ​ផ្សេងៗ ហើយអាច​ធ្វើការ កែប្រែ ឬ លុបចោល នូវ​អ្វី​ដែល​ពួកគេ​បាន ផ្សព្វផ្សាយ និង អាចកែប្រែ Account របស់គេ ដួចជា Username, email ជាដើម ។
  • ​នៅពេល​ដែល អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ភ្លេចលេខ​សម្ងាត់ គេអាចហៅវាមកវិញបានតែត្រូវ ផ្ដល់​ជា​សំណួរ​ចម្លើយ ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ និងអ៊ីមែល ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ ទើបទទួលបានលេខ​សម្ងាត់​មកវិញ ។
  • Visitors:  អ្នកចូលទស្សនា​ក្នុង​ Website នេះគឺមានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ ស្វែងរក​ផលិលផល រឺ​ការងារ​ណាមួយ​ តាមការសែ្វងរកដោយ​ឈ្មោះ សែ្វងរកតាម​ប្រភេទ ។  
  • អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំងអស់​គឺមាន​សិទ្ធ​ិ​បញ្ចេញជាមតិ នឹងឆ្លើយតប​ទៅលើ​មតិ​ណាមួយ​បាន ដោយគ្រាត់តែ​ផ្ដល់​ជា​ឈ្មោះ និង មតិ
  • ​សម្រាប់ Admin→Username: tola Password : 0123456789

    ​សម្រាប់ User: → - Username:dara Password:0987654321, - Username:nita Password: 11223344

    - Username: mara Password: 44332211, - Username:thera Password:55667788

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង http://antkh.com//project/Tola_test/