ការរចនា​រូបភាព​នៅលើ Website

បង្កើតដោយ៖ អ៊ាង គីមហួត
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

បច្ចេកទេសនៃការ​បង្កើត​រូបភាព​នេះ៖

​រូបភាព​ត្រូវបាន​បង្កើត​ដោយRectangal tool, Rounded Rectangal tool, Ellipse tool, Polygon tool, Line tool, Custom shape tool, Brush too, Gradient tool, Pen tool, Horizontal type tool, និងការ​ប្រើ​ប្រាស់​Effect, Style, ហើយនឹងការ​ប្រើ​ប្រាស់​Plug-in បន្តិចបន្តួច ។