ផង់ សាវិត

Phorng Saveth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនា​ទូរសព្ទ iphone

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

១. ពិពណ៍នាអំពីស្នាដៃ
- ចំពោះរូបទូរស័ព្ទ iPhone ដែល​បាន Designed ឡើងនេះ ត្រូវបាន​យកគំរួទាំងស្រុង Internet ហើយរាល់ការគូររូប iphone ត្រូវបាន Designed ខ្លួនឯង​នូវ​គ្រប់​ផ្នែក​ទាំងអស់​របស់ iPhone ។
- Background៖ ប្រើ​បច្ចេកទេស Flash In
២.បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការ Design
- ក្នុង​ការគួររួបទូរស័ព្ទ iPhone បាន​ប្រើ​បច្ចេកទេស Tools ដូចជា​៖  radient  Tool, Convert Pen Tool, Horizontal Type Tool, Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool ព្រមទាំង Effect  ជា​ច្រើន​ដូចជា Inner glow, Pattern Overlay, Stroke, Outer Glow ហើយនិង Effect ជា​ច្រើន​ទៀត ដែល​កាន់តែធ្វើ​ឲ្យ​រូបមានភាពទាក់ទាញ ។