គឹម តារាបុត្រ

Kim Daraboth

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការគូររូប​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​ខាងក្រោម​នេះជារូបទូរស័ព្ទដៃ Samsung Galaxy S WIFI និង​កុំព្យូទ័រ Apple iMac ​ដែល​ត្រូវបាន​រចនាឡើងដោយខ្លួនឯងគ្រប់​ផ្នែក​ឲ្យ​ដូចរូប​គំរូ​ពិត ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 ​កម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 ​ក៏​មាន​សមត្ថភាព​បង្កើត​ជា​ខាង Web Interface (ដូច​ក្នុង​អេក្រង់​ទូរស័ព្ទ) និង Wallpaper Design ផ្សេងៗ​ (ដូច​ក្នុង​អេក្រង់​ iMac) ។  

បច្ចេកទេស និង Tools ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​៖

បច្ចេកទេស​ដែល​បាន​ប្រើ​រួមមាន Shape Tool, Gradient Tool, ការលេង Layer Effect (fx) , ការ​បង្កើត​ Pattern, Pen Tool, Eye Dropper, Path and Direct Selection Tool, Dodge and Burn, Eraser, Layer Mask, ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Filter Effect ​ដូចជា​ Blur, Polar Coordinate, Wind, និងការលេង Layer Blend Mode.