អាន​ ចន្នី

AN CHANNY

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

LAN សម្រាប់អាជីវកម្មធុនតូច

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Network

ចន្នីបានរៀបចំបង្កើតនូវ LAN មួយដែលមានកុំព្យូទ័រចំនួន ១០គ្រឿង ជា workgroup ។ Printer និង internet ត្រូវបាន share ទៅកុំព្យូទ័រទាំងអស់ក្នុង workgroup ដោយប្រើប្រាស់ Windows Vista ។