លឹម គួយសួង

Lim Kuoy Suong

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

i Collection

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-08-21

ពិពណ៍នាពីស្នាដៃ៖ គ្រប់​ផ្នែក​ទាំងអស់​ត្រូវបាន Design ដោយខ្លួនឯង​ដូចជា​៖ iPod nano, iPod Shuffle, iPod mini, ការតុបតែងជុំវិញ iPod នីមួយៗ​ត្រូវបាន​គូរដោយខ្លួន​ផ្ទាល់​, ការ​ប្រើ Gradient Overlay នៅលើ Background និងអក្សរ i Collection ត្រូវបាន រចនាដោយខ្លួនឯង ។

បចេ្ចសទេស និងTools ​ដែល​បាន​ប្រើ​៖ Shape Tool, Pen Tool, Brush Tool, Dodge Tool, Burn Tool, Gradient Overlay, Gaussian Blur, Tool ផ្សេងៗ​មួយចំនួន រួម​ជាមួយនឹង Effects ទៀតផង ។