ហង្ស ប៉ូលីន

ហង្ស ប៉ូលីន

Hang Polin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន