កាន់ សៅមុន្នី

កាន់ សៅមុន្នី

Kan Saomony

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី CamEd Business School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning