ភោគ ជាសុនាត

ភោគ ជាសុនាត

Phouk Chea Soneat

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning