អ៊ីវ សុណុច

អ៊ីវ សុណុច

Iv Sonoch

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន