អ៊ីវ សុណុច

អ៊ីវ សុណុច

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ