មឿន ប៉េងលីន

មឿន ប៉េងលីន

Moeun Penglin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី khemarak University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS