ម៉ាត់ ម៉ៃយុំ

ម៉ាត់ ម៉ៃយុំ

Math Maiyom

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS