ពីង ស៊ាងលី

ពីង ស៊ាងលី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ