ពីង ស៊ាងលី

ពីង ស៊ាងលី

Ping Seangly

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន