អ៊ុត មុន្នីរក្ស

អ៊ុត មុន្នីរក្ស

Uth Munireak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop