អុក ឌីណា

អុក ឌីណា

Ok Dina

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5