សែម មុន្នីសោភណ័

សែម មុន្នីសោភណ័

Sem MonySophorn

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming