អ៊ាង គីមហួត

អ៊ាង គីមហួត

Eang kimhout

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន