អ៊ាង គីមហួត

អ៊ាង គីមហួត

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL

ស្នាដៃ