ឯម ស៊ីដែន

ឯម ស៊ីដែន

ឯម ស៊ីដែន

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា