គង់ជីអ៊ុយ

គង់ជីអ៊ុយ

Kong Jiuy

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. PHP & My SQL