ឆោម យុឌ្ឍធាណា

ឆោម យុឌ្ឍធាណា

Chhoam Vuththeana

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop