ស៊ុត ស៊ីណាល់

ស៊ុត ស៊ីណាល់

Suth Sinal

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Database Programming