យឹម សុភក្តី

យឹម សុភក្តី

Yem Sopheakdey

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5