តឹក ច័ន្ទឌីរ៉ាមូ

តឹក ច័ន្ទឌីរ៉ាមូ

តឹក ច័ន្ទឌីរ៉ាមូ

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា